ÁLTALÁNOS
SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Titkoskert Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a A Titkoskert (székhely: 2481 velence IX.utca 15. adószám: 69694581-1-27  ), mint szolgáltató (továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vedd igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetértesz, és kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve. A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: A Titkoskert

A szolgáltató székhelye: 2481 velence IX.utca 15.

A szolgáltató elérhetősége, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [email protected]

Adószáma: 69694581-1-27

Telefonszámai: +36 70 953 23 73

A szerződés nyelve: magyar

  1. Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CV III. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. A Szolgáltató meghatározott termékeket (belépőjegy, oktató videók, könyv) értékesít az Interneten Vásárló részére. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a Szolgáltató valamint a Vásárló között belépőjegyek, bérletek és könyvek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás valamint az általa biztosított rendezvények igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket. A Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Vásárlót a változások https://atitkoskert.hu/ oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

1.3. A Vásárló a Rendezvényekre szóló Regisztrációs lapon található Hozzájárulási nyilatkozat bejelölésével és a “Küldés” gomb megnyomásával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket – így különösen az ÁSZF II. pontjában foglalt tájékoztatást – megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben meghatározott körben hozzájárult.

1.4. A belépőjegy megvásárlásán túlmenő szolgáltatás, azaz a Rendezvény tényleges lebonyolítása tekintetében a Vásárló a Rendezvény szervezőjével (a továbbiakban: A Titkoskert) kerül szolgáltatási jogviszonyba, mely a rendezvény ismertetőjében a https://atitkoskert.hu/ oldalon van megjelölve. A Szolgáltató a Rendezvény szervezésében és lebonyolításában a Szolgáltató és a Rendezvényszervező között létrejött megbízási szerződésnek megfelelően vesz részt. A Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Rendezvényszervező kötelezettsége. A Belépőjegy ennek megfelelően egy szerződés a Rendezvényszervező és a Vásárló között, amelyben a Rendezvényszervező vállalja a Rendezvény lebonyolítását, a Vásárló pedig megfizeti a Belépőjegy ellenértékét. A Szolgáltatóval a [email protected] email címen lehet felvenni a kapcsolatot kérdés esetén.

1.5. A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét a vásárló által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A vásárló által begépelt adatok, a termékre vonatkozóan a Szolgáltató rendszerében őrzött adatok, a tranzakció egyéb adatai (pl. banki visszaigazolás) illetve a vásárlás időpontjában érvényes ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli szerződést.

1.6. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A Titkoskert megbízásából belépőjegy belépést biztosító bérletet értékesít elsősorban A Titkoskert, valamint közös szervezésben https://www.rozsakunyho.hu/index.php/hu/216-a-titkos-kert programokra. A belépőjegyek a Szolgáltató rendezvényeire kizárólag online vásárolhatja meg a Rendezvényt ismertető internetes(https://atitkoskert.hu/) oldalon megadott helyszínen és időpontban. A termékek ára az áfát tartalmazza. Kártyás fizetés esetén a belépőjegy és bérlet elektronikusan lesz hozzáférhető a Vásárló számára. Szolgáltató a fizetést követően számlát állít ki és azt elektronikusan megküldi a Vásárló által megadott emailcímre.

1.7. A Rendezvény meghirdetéséért a Rendezvényszervező felel.

1.8. Amennyiben kuponnal akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról, feltételeiről.

1.9. A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama belépőjegy vásárlása esetén a Rendezvény időpontjáig, ennek befejező időtartalmáig tart.

1.10. A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.

1.11. A vásárlási folyamat során a Vásárlónak az ellenérték megfizetésén túlmenő kötelezettségei nincsenek.

1.12.. A szolgáltatás igénybevételével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató(A Titkoskert)az adatokat felhasználhassa abból a célból, hogy a rendezvény szervezője a rendezvény elmaradásáról, időpontjának változásáról vagy a résztvevőt bármilyen szempontból érintő fontos körülményről közvetlenül és azonnali módon is tájékoztatást adhasson, illetve a jegyek külső időjárási tényezők miatt meghiúsult visszaváltását vagy becserélését közvetlenül intézhesse. Az adatok felhasználásáról részletes tájékoztatás az A Titkoskert Adatkezelési Tájékoztatójában található.

  1. Rendelés menete, fizetéssel kapcsolatos információk

2.1. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót az alábbi adatokról. Kérjük kedves Vásárlóinkat, hogy a jegyvásárlás (vagy esetlegesen egyéb termék vásárlása) előtt ezeket az adatokat tanulmányozzák át, és kizárólag ennek ismeretében vásároljanak (a jogszabály szóhasználatával: “kössenek szerződést”)!

2.2 A szolgáltatás, vagyis a Rendezvény lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Rendezvény adatlapján. Az adatlapon teljes körű tájékoztatás található a Rendezvény programjáról, a jegyárakról, bruttó formában, amely tartalmazza a fizetendő ÁFÁ-t, utalással a törvényes magyar fizetőeszközre, “Ft” formátumban. A Szolgáltató nem árusít olyan termékeket, amelyekre az egységár feltüntetését a jogszabályok megkövetelnék (többféle kiszerelésben kapható vagy több darabos termékek). A Szolgáltató weblapján a Vásárló regisztráció nélkül megtekinthet minden adatot. Ha a vásárlás regisztrációhoz kötött, akkor ez a Rendezvény adatlapján feltüntetésre kerül.

2.3 Regisztrációhoz kötött jegyvásárlás esetén a Vásárló a Rendezvény adatlapján feltüntetett űrlap kitöltésével regisztrál a Rendezvényre; a kötelező kérdések megválaszolása feltétele az érvényes regisztrációnak. A regisztráció sikerességéről a Vásárló az internetes felületen automatikus visszaigazolást kap, valamint a Vásárló által megadott e-mail-fiókba gyakorlatilag azonnal visszaigazoló email érkezik. Ha a Vásárló már egy korábbi Rendezvényre regisztrált, akkor a visszaigazoló email tartalmazza a részvételi díj utalásos kifizetésénél használandó bankszámlaszámot és a Szolgáltatónál Vásárló emailcíméhez tartozó (korábbi programon regisztrálásra került) nevet és címet, amelyre a számlát szolgáltató kiállítja. Amennyiben Vásárló ettől eltérő névre illetve címre kéri a számla kiállítását, a visszaigazoló emailben megadott linkre kattintva jelezheti ezt Szolgáltató felé. Amennyiben Vásárló Szolgáltatónál korábban nem regisztrált, így számlázási név és cím nem került korábban rögzítésre, Vásárló számlázási adatbekérő emailt kap, amelyre 24 órán belül válaszolva köteles elküldeni a számlázáshoz használandó nevet és lakcímet az érvényes regisztráció fenntartása érdekében. Amennyiben ez nem történik meg, a regiszráció érvényét veszti. Szolgáltató nem vállal felelősséget azzal kapcsolatban, ha Vásárló rossz emailcímet adott meg a regisztráció során vagy a visszaigazoló email Vásárló spam vagy szemét mappájába került. Amennyiben az email Szolgáltató hibájából nem került elküldésre (pl. Szolgáltató oldalán fellépő technikai hiba miatt), Szolgáltató újból megkísérli az email kiküldését és a 24 óra határidő a számlázási adatok megküldésére az után számítandó, hogy az email Szolgáltatótól sikeresen elküldésre került és hozzáférhető Vásárló számára.  

 2.4. Amennyiben a Vásárló (regisztrációt igénylő Rendezvény esetén) a regisztrációt követő néhány percen belül nem kapja meg a visszaigazoló vagy adatbekérő emailt, ennek oka feltételezhetően kapcsolati vagy egyéb technikai hiba. Ebben az esetben a Vásárló haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Szolgáltatóval a [email protected] emailcímen.

2.5 A regisztráció/vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának minőségéért, a regisztráció vagy vásárlás ebből fakadó meghiúsulásáért, valamint a banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. 2.6 Amennyiben a Vásárló (regisztrációt igénylő Rendezvény esetén) többször regisztrál, Szolgáltató a legutolsó regisztrációt tekinti érvényesnek, hacsak Vásárló a a [email protected] emailcímen ezt másként nem igényli.

2.7 Abban az esetben, ha a Vásárló nem regisztrációhoz kötött Rendezvényre, kártyás fizetéssel vásárol belépőjegyet a Szolgáltató rendszerén keresztül, a jegyvásárlás a fizetés sikeres megtörténte után gyakorlatilag azonnal, valós időben megtörténik, és a Vásárló a megrendelt belépőjegyeket elektronikus formában azonnal megkapja elektronikus postafiókjában. Így a webshopokra előírt 48 órán belüli megrendelés-visszaigazolás helyett a Vásárló magát a Belépőjegyet is tartalmazó visszaigazoló e-mailt (vagy más elektronikus formátumú üzenetet) veszi kézhez.

2.8 Szolgáltató Vásárló adatait ügyfélszolgálat céljából kezeli. Rendezvényre történő regisztrációt követően Vásárló neve, címe, emailcíme regisztrációkor rögzítésre kerülnek és Szolgáltató ezeket tárolja számlázási célból. A számla a Szolgáltató adatbázisában található, az adott emailcímhez kapcsolt névre és lakcímre lesz kiállítva, amennyiben arról Vásárló másként nem rendelkezik a visszaigazoló emailben megadott hiperlinkre kattintva.

2.9 A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló belépőjegy egy adott időpontra vagy időtartamra (adott napra, határnapra) szól. Ennek értelmében Szolgáltató részvételi díjat, belépőjegy árat nem térít vissza. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának további feltételeiről szóló információkat a jelen dokumentum III. pontja tartalmazzák.

III. Elállási és felmondási jog

3.1. A vásárlás az utalás megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható.

3.2 A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló belépőjegy egy adott időpontra vagy időtartamra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (a kertprogramok elmaradása esetének kivételével). A részvételi díj/jegy átruházható, amennyiben a személy, akire a részvételi díjat/jegyet átruházták, ismeri és elfogadja jelen ÁFSZ-t. A Vásárló kijelenti, hogy a belépőjegyet csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a Szolgáltató ÁSZF-ét elfogadta.

3.2. Abban az esetben, ha a Vásárló olyan más terméket (pl. könyv, kiadvány,stb.) vásárolt, amelyre vonatkoznak a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben szabályozott fogyasztói elállási és felmondási jog szabályai, akkor úgy azt legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül vissza kell küldenie a Szolgáltató székhelyére (2481 Velence IX.utca 15.) A Vásárlót terheli az árú visszaküldésének költsége. A Vásárló felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

3.3 Ha a Vásárló jogszerűen eláll a szerződéstől (lásd 4.1, 4.2 és 4.3), a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A visszajáró összeget a Szolgáltató a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Vásárlónak járó összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

  1. Fogyasztóvédelem

4.1 A fogyasztó a panaszait a Szolgáltató I. pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti.

4.2 A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékes felügyelőségek listáját a következőkép érheti el: http://www.nfh.hu/teruleti Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

4.3 A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (Fejér megyei) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő
Fejér Megyei Békéltető Testület, 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefon: +36 22 510-310

E-mail: [email protected]

 levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon: +36 22 510-310.

Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező vásárlóink figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van – vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van – úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

  1. Rendezvényre vonatkozó szabályok

5.1. A Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Rendezvényszervező kötelezettsége. A Rendezvényszervező neve és más azonosítási adatai a Rendezvény adatlapján és a https://atitkoskert.hu/ honlapon szerepelnek. Ennek megfelelően a Vásárló tudatában van annak, hogy a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt belépőjeggyel látogatott Rendezvény megtartása, illetve az azon fellépő művészek előadásának illetve részvételének minősége, a rendezvény lebonyolítása, megtartása kapcsán; Szolgáltató a Rendezvény csak azon részéért felel, amelynek szervezését Rendezvényszervezővel kötött megállapodás alapján elvállalta. A Rendezvényen való részvétel kapcsán jogviszony és szolgáltatási kötelezettség a belépőjegyet felmutató személy, illetve a Rendezvény szervezője között jön létre. Ezt a jogviszonyt a Rendezvény illetve a Rendezvényszervező hivatalos honlapján található szabályzatok határozzák meg.

5.2. A belépőjegy vagy részvételi jog szabadon átruházható. A Vásárló kijelenti, hogy a belépőjegyet csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a Szolgáltató ÁSZF-ét elfogadta. Az előzetes regisztrációhoz kötött Rendezvények esetén Vásárló a Rendezvény megkezdése előtt írásban jelezi az átruházás szándékát, melyet Rendezényszervező írásban jóváhagy.

5.3. A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek, és a felvétel Rendezvényszervező hírcsatornáin (honlap, Facebook-oldal, Facebook-csoport, egyéb, a Rendezvényszervező által szervezett rendezvény) bármikor nyilvánosságra kerülhetnek; a rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat sem a Szolgáltató, sem a Rendezvény szervezője, sem pedig a felvétel jogos felhasználója felé semmilyen igényt.

5.4. A Rendezvényen részt vevő személy a részvétellel hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető.

5.5. A rendezvény területén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni.

5.6. A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Bár a Rendezvényszervező minden tőle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, a Szolgáltató az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény még érvényes belépőjegy felmutatása mellett vagy részvételi díj befizetésének igazolásával sem látogatható.

5.7 A Rendezvények területére szúró-, ütő-, vágóeszközt, üvegtárgyat, vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni tilos.

5.8 Látogató a Rendezvények területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak és házirendnek megfelelően. A látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.

5.9 Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.